امروز:

6 مهر 1402 10:24 ق.ظ

سومین همایش علمی پژوهشی و نخستین همایش بین المللی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

نام و نام خانوادگی

سمت در همایش

وابستگی سازمانی

دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

ریاست همایش

 

دکتر علی محمودی عالمی

دبیر کمیته علمی و داوری

 

دکتر مجید رفیعیان اصفهانی

دبیر کمیته اجرایی

 

پروفسور سید پدرام موسوی

دبیر شورای سیاستگذاری

 

خانم فاطمه صدقی ثابت

دبیر همایش

 

دکتر ملیکا ملک آرا

دبیر کمیته برنامه ریزی و نظارت

 

خانم فاطمه صدقی ثابت

دبیر کمیته هماهنگی و روابط عمومی

 

دکتر شهرزاد احمدپور

مدیر گروه فرهنگ

 

خانم ناهید کرامتی

مدیر گروه هنر

 

مهندس سید حسین طاهرزاده

مدیریت و پشتیبانی سایت همایش